Windcluster Mid-Norway - Power Solutions

You are using an older version of Internet Explorer. It is recommended that you upgrade your browser to the latest version of Firefox or Google Chrome

SpareBank 1 SMN

Website: http://www.smn.no
Location: Midt-Norge
Phone: 07300

Contact

Name: Erling Aune
E-mail: [email protected]
Phone: 99579977

SpareBank 1 SMN

Description

Valg av SpareBank 1 SMN vil for Midt-Norge gi tilgang til:

 • Tett oppfølging fra bankens mest kompetente medarbeidere, under avdelingen BM Storkunder MEM (Maritim, Energi og Miljø). MEM består av 7 erfarne medarbeidere med meget god kompetanse, og kun fokus på og spesialisering innenfor energi, miljø og maritimt relaterte sektorer. 3 medarbeidere har energi, fra bioenergi til vindkraft,  som spesialfelt.
 • En bank med lang erfaring og kompetanse i å håndtere store kraftselskaper, prosjekter og virksomheter.
 • Store fagmiljø i Trondheim innen Cash Management (CM), Finansiering og Kapitalforvaltning.
 • Godkjent Nordpool-bank - og spesialtilpasset CM-systemer for krafthandel.  
 • Den eneste banken i regionen med eget og fullverdig verdipapirforetak, inkl Corporate Finance.
 • En bank med genuin interesse for næringsutvikling i Trøndelag og Midt-Norge.
 • En ”kortreist bankforbindelse” med kompetanse og korte beslutningsveier nært.
 • En bankforbindelse som kombinerer nærhet til øverste beslutningsnivå med størrelse.
 • Som eier og deltaker i SpareBank 1-Alliansen er vi landets nest største finans- og bankaktør, og en totalleverandør av finansielle tjenester.

 

SpareBank 1 SMN konsernet  

SpareBank 1 SMN er en solid og lønnsom bank med en forvaltningskapital på ca 120 mrd. NOK, 54 kontorer i Midt-Norge inkl Møre og Romsdal og nær 1 100 ansatte i konsernet.

Som eier og deltager i SpareBank 1–Alliansen representerer banken landets nest største finansgruppering med kompetanse, kreditt- og distribusjonskapasitet på linje med bransjens beste - med 6300 medarbeidere, 530 000 kunder og en samlet forvatningkapital på 700 mrd.

Innenfor bedriftsmarkedet er banken regionens største, målt etter antall bedrifter. Kortreiste beslutninger kjennetegner vår kredittpolitikk og kundene skal oppleve oss som en nærmere bank enn våre konkurrenter.

Vår visjon er å være ”Den anbefalte banken”. Denne visjon ønsker vi skal reflektere både vår kundeoppfølging og kontinuerlige arbeid med å bidra til å bygge, støtte og utvikle Midt-Norge basert på midler allokert fra bankens største eier, SpareBank 1 Fondet, som siden 2003 har delt ut mer enn 300 millioner kroner til innovasjon og nyskaping, næringsutvikling, arrangementer og grasrottiltak.

Vi ønsker å samarbeide tett med våre kunder, med det offentlige og med næringslivsorganisasjoner, slik at rammevilkår og forholdene for øvrig blir best mulig for all næringsvirksomhet, verdiskapning, grundervirksomhet samt kulturbygging.

Vi satser betydelige ressurser på kompetanseoppbygging hos våre medarbeidere herunder utvikling av sterke lokale og regionale fagmiljø. Oppbygging av SpareBank 1 SMN Markets, som nå er det største og eneste fullverdige verdipapirforetaket i regionen, og tilbyr alle produkter innenfor kapitalmarkedsområdet, herunder konsesjonspliktige corporate finance produkter, er et eksempel på dette. Cash Management og kort er andre eksempler. 

SpareBank 1 SMN har sitt hovedkontor i Trondheim. Banken er eier av;

 • EiendomsMegler 1 (regionens største eiendomsmeglerforetak)
 • SpareBank 1 SMN Finans AS (leasing og bilfinansiering)
 • SpareBank 1 Bilplan (biladministrasjon)
 • Allegro Finans ASA (kapitalforvaltning)
 • SpareBank 1 SMN Regnskap AS (regnskapstjenester)
 • Sparebank 1 Invest AS (investeringsselskap/egenkapital).

I tillegg er banken deleier i viktige strategiske selskaper, som Viking Venture, Såkorninvest Midt-Norge, ProVenture, Grilstad Marina mfl.

Som eier og deltager i SpareBank 1-Alliansen er banken medeier i de meget konkurransedyktige produktselskapene; SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, SpareBank 1 Markets (tidl Argo Securities), Odin Forvaltning AS.

Banken er meget stolt at å være en av veldig få banker i Norge som etter forrige dype finansuro i 2008-2009 var i stand til å drive normal bankvirksomhet, etter et historisk styrevedtak ultimo 2008 om en ”Is I Magen-Strategi”. Denne strategien kunne vedtas bla pga en bankens solide fundingsituasjon og ingen eksponering utenlands. Strategien resulterte i over 2000 nye bedriftskunder i perioden Q308-Q310, og har tydeliggjort bankens ambisjon om å fremstå som forutsigbar og langsiktig – med regionalt fokus.    

Services and Products offered by SpareBank 1 SMN

Phase Technology Focus Product/Service Maturity On-/Offshore Comment
Finance, insurance, legal and other services Other Other First Sale Both <p>Evaluation case by case</p>
Finance, insurance, legal and other services Other Other First Sale Both <p>Evaluation case by case</p>